Overleg

Het collectief overlegorgaan is het advies- en inspraakorgaan van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van het kind / de jongere met een mentale handicap. Het collectief overlegorgaan van VOC De Rozenkrans telt 8 ouders van bewoners uit het verblijf en/of de dagopvang en vergadert 4 x per jaar samen met de directie. De voorzitter van het collectief overlegorgaan zetelt tevens als waarnemer in de Raad van Bestuur van de voorziening. In de vergadering kunnen de ouders hun mening zeggen over de werking binnen de voorziening, hebben zij recht op informatie aangaande belangrijke werkingsaspecten of kunnen zij voor bepaalde items advies geven of mee beslissen.

Ouders die vragen hebben over de algemene werking van de voorziening kunnen steeds terecht bij de directie of de sociale dienst of kunnen contact opnemen met een lid van het
collectief overlegorgaan .