Kwaliteit

In het VOC De Rozenkrans streven we naar een kwalitatieve dienstverlening en een dynamisch kwaliteitsbeleid.

Het decreet betreffende de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen, vraagt van de voorzieningen dat ze een kwaliteitsbeleid uitwerken dat afgetoetst wordt aan volgende kwaliteitseisen:

Het kwaliteitsbeleid realiseren we via

een kwaliteitssysteem, waarbij we de organisatiestructuur, de middelen, de gebruikersgerichte en organisatiegerichte procedures omschrijven en toepassen

een zelfevaluatiesysteem om dit systematisch te evalueren en bij te sturen

Dit alles is verankerd in een kwaliteitshandboek, dat u op eenvoudig verzoek aan de receptie kan raadplegen.  

Met vragen betreffende het kwaliteitshandboek kan u terecht bij onze kwaliteitscoördinator.          

Vanuit het departement welzijn, volksgezondheid en gezin  controleert Zorginspectie de voorziening regelmatig via al of niet aangekondigde inspectiebezoeken.