Het collectief overlegorgaan (overleg gebruikers) is het advies- en inspraakorgaan van de ouders of de wettelijk vertegenwoordigers van het kind of de jongere.

Het collectief overlegorgaan van VOC De Rozenkrans telt minimum 3 ouders van bewoners uit het verblijf en/of de dagopvang en vergadert 4 x per jaar samen met de directie. De voorzitter van het collectief overlegorgaan zetelt ook als waarnemer in de Raad van Bestuur van de voorziening. In de vergadering kunnen de ouders hun mening zeggen over de werking binnen de voorziening. Zij hebben recht op informatie aangaande belangrijke werkingsaspecten. Voor bepaalde items geven zij advies of beslissen mee.

Ouders die vragen hebben over de algemene werking van de voorziening kunnen steeds terecht bij de directie, bij de contextbegeleiders of kunnen contact opnemen met een lid van het collectief overlegorgaan.

  

Samenstelling 2020 - 2024:

Mevr. Charlotte Lowagie 

Mevr. Eefje Van Maerrem 

Mevr. Griet Verscheure

Mevr. Sofie Lauwers

 

Huishoudelijk reglement:

 1. Er wordt een collectief overlegorgaan samengesteld, bestaande uit minimum drie en maximum acht gebruikers of wettelijk vertegenwoordigers van gebruikers (verder genoemd: de gebruikers) van het VOC De Rozenkrans.
 2. De leden van het collectief overlegorgaan worden gekozen uit en door de gebruikers voor een hernieuwbare periode van vier jaar. Bij voorkeur zijn zowel gebruikers van de dagopvang als gebruikers van het verblijf vertegenwoordigd in het collectief overlegorgaan.
 3. Indien er zich bij de gewone verkiezing geen drie kandidaten aandienen, of indien er bij die verkiezingen geen drie leden gekozen worden, wordt na twee jaar een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien nodig worden in de tussentijd algemene vergaderingen georganiseerd om de collectieve inspraak te garanderen.
 4. De directie van het VOC De Rozenkrans organiseert de verkiezingen. Alle gebruikers kunnen zich kandidaat stellen en zijn stemgerechtigd. Zij zullen in die zin verwittigd worden.
 5. Het mandaat van een lid van het collectief overlegorgaan is hernieuwbaar. Het mandaat van een lid vervalt :
  1. bij het verstrijken van de termijn waarvoor het verkozen is
  2. indien het lid de voorziening verlaat
  3. bij ontslag van het lid
 6. In de gevallen voorzien onder punt 5 2° en 3°, kan op initiatief van het collectief overlegorgaan en in overleg met de voorziening een andere gebruiker verkozen worden, die het mandaat verder zet.
 7. Het collectief overlegorgaan is niet meer rechtsgeldig samengesteld, indien het aantal leden lager wordt dan drie. In dat geval wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd.
 8. Het collectief overlegorgaan duidt onder zijn leden een voorzitter aan en vergadert minstens drie maal per jaar.
 9. Het VOC De Rozenkrans geeft aan het collectief overlegorgaan de garantie om voorafgaandelijk te overleggen betreffende :
  1. wijzigingen aan de collectieve rechten en plichten;
  2. belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie;
  3. wijzigingen in het concept van de voorziening.
 10. Zowel het collectief overlegorgaan als de verantwoordelijken van het VOC De Rozenkrans hebben initiatiefrecht om advies uit te brengen of te vragen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen voorziening en de gebruikers of hun vertegenwoordigers aangaan.
 11. Het collectief overlegorgaan heeft het recht gehoord te worden door de verantwoordelijken van het VOC De Rozenkrans omtrent elk onderwerp waarover het collectief overlegorgaan een standpunt wil meedelen. De voorziening is verplicht het collectief overlegorgaan van antwoord te dienen binnen een termijn van 60 kalenderdagen. Op zijn beurt garandeert het collectief overlegorgaan een antwoord te geven op elke vraag tot advies vanwege de verantwoordelijken van het VOC De Rozenkrans en dit eveneens binnen een termijn van 60 kalenderdagen.
 12. De verantwoordelijken van het VOC de Rozenkrans verstrekken aan het collectief overlegorgaan de noodzakelijke informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de gebruikers betreffen en inzake alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie betreffende de jaarrekening van het VOC De Rozenkrans en het doelmatig inzetten van de middelen.
 13. Een afgevaardigde van het collectief overlegorgaan wordt als waarnemer uitgenodigd voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur van het VOC De Rozenkrans, voor de bespreking van die aangelegenheden die betrekking hebben op de voorziening.
 14. Het collectief overlegorgaan kan, in naam van de gebruikers, klachten die over meer dan één gebruiker gaan, en die gebruikers niet in persoonlijke naam bij de voorziening willen indienen, schriftelijk indienen bij de leidend ambtenaar.
 15. Bovenvermelde procedure is uitgebreid opgenomen in het kwaliteitshandboek: "Het organiseren van het collectief overleg met de gebruiker".
 16. Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen betreffende het collectief overlegorgaan worden schriftelijk meegedeeld aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Save
Cookies instellingen
Cookies worden gebruikt om de website goed te doen werken. Door deze te weigeren kan de website mogelijk niet meer optimaal informatie geven.
Accepteer alle
Weiger alle
Google
Analytics
Aanvaarden
Weigeren